Forretningsbetingelser for webhosting

Disse forretningsbetingelser gælder ved oprettelse, bestilling og brug af webhotel hos Stickleback, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Vilkårene i disse forretningsbetingelser omfatter alle typer af services og tillægsydelser forbundet med webhotellet.

Generelt

Kunden er forpligtet til at holde Stickleback informeret om aktuel adresse og e-mail adresse. Al kommunikation vedrørende webhotellet foregår via den opgivne e-mail adresse.

Abonnement

Et abonnement på et webhotel og tilknyttede services betales forud og gælder for 12 måneder. Abonnementet forlænges derefter automatisk for 12 måneder ad gangen, med mindre kunden opsiger aftalen.

Opsigelse af abonnement

Kunden kan opsige abonnementet med 5 arbejdsdages varsel. Opsigelse af et abonnement skal ske skriftligt eller pr. e-mail. Hvis kunden opsiger abonnementet inden udløbet af en abonnementsperiode, refunderes den del af det forudbetalte beløb der svarer forholdsvis til den resterende abonnementsperode.

Stickleback forbeholder sig ret til efter eget skøn at ophæve et abonnement med 5 arbejdsdages varsel. Varsel sendes til den af kunden opgivne e-mailadresse.

Betaling

Stickleback fremsender faktura på abonnementsbeløbet. Fakturabeløbet betales ved bankoverførsel. Betaling skal finde sted senest på fakturaens forfaldsdato.

Stickleback forbeholder sig ret til at fjerne adgangen til et webhotel i tilfælde af manglende betaling.

Brug af webhotel og diskplads

Webhotellet må ikke anvendes til opbevaring af større mængder af filer der ikke anvendes direkte som indhold i et website.

Det er ikke tilladt at bruge webhotellet til lagring af ulovligt eller copyrightbeskyttet materiale. Webhotellet må heller ikke anvendes til opbevaring eller distribution af pornografisk eller erotisk materiale. Stickleback forbeholder sig ret til at vurdere om indhold på kundens website falder i en af disse kategorier, og til at slette sådant indhold eller gøre det utilgængeligt uden forudgående varsel. Kunden kan ikke gøre noget krav gældende mod Stickleback såfremt indhold af denne type slettes eller gøres utilgængeligt.

Stickleback foretager ikke nogen overvågning af indholdet på webhotellet. Det er derfor alene kundens ansvar at sikre at indholdet er i overensstemmelse med Sticklebacks forretningsbetingelser og gældende lov.

Webhotellets mailsystem må ikke anvendes til udsendelse af uønsket mail (spam).

Kunden må ikke benytte webhotellet til at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer eller i øvrigt benytte webhotellet på en måde der strider imod gældende lovgivning.

Driftssikkerhed

Inden oprettelse af et webhotel / forlængelse af et abonnement foretager Stickleback en vurdering af om webhotellets forbrug af serverressourcer (f.eks. diskplads, båndbredde, cpu m.v.) og øvrige ressourcer kan imødekommes uden at påføre Stickleback eller Sticklebacks øvrige kunder ulempe. I tilfælde af at webhotellets forbrug af serverressourcer væsentligt overstiger det skønnede, kontakter Stickleback kunden med henblik på at finde en anden hosting-løsning.

Stickleback forbeholder sig ret til at begrænse eller fjerne adgangen til webhotellet i det omfang Stickleback anser det for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. En sådan begrænsning eller fjernelse af adgangen til webhotellet kan ske uden forudgående varsel.

Stickleback sikrer under normale forhold at der tages løbende backup af filer og databaser der er placeret på webhotellet for at minimere skaderne i tilfælde af et nedbrud. Stickleback er dog ikke forpligtet til at foretage denne backup, og kunden opfordres til selv at tage backup af egne filer og øvrigt indhold.

Domæner

Det er kundens ansvar at sikre at brug af domænenavne ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller andre rettigheder, eller i øvrigt må formodes at stride mod gældende lovgivning.

Det er kundens ansvar at sikre at årsgebyrer og lignende der vedrører domænenavnet betales rettidigt. I tilfælde hvor Stickleback foretager denne betaling på vegne af kunden påtager Stickleback sig intet ansvar for manglende eller forsinket betaling eller konsekvenser heraf, herunder tab af retten til domænenavnet.

Kundeoplysninger

Stickleback registrerer oplysninger om kunden i Sticklebacks kundekartotek. Stickleback behandler disse oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. De registrerede oplysninger vil ikke blive videregivet til andre.

Stickleback forbeholder sig ret til at tilgå data der opbevares på webhotellet i det omfang dette efter Sticklebacks bedste skøn er nødvendigt af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Stickleback og dets medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt tavshedspligt.

Alle filer, e-mails, databaser og andet indhold der hører til et webhotel vil blive slettet umiddelbart efter et abonnement ophører, uanset årsagen til abonnementets ophør.

Ansvar

Kundens brug af webhotellet sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko.

Stickleback påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via internettet. Stickleback er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til webhotellet og dets indhold og tjenester uanset årsagen til den manglende adgang.

Stickleback har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software mm. Stickleback er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet.

Stickleback fraskriver sig ansvaret for enhver skade og tab som kunden lider i forbindelse med abonnementet eller ophævelsen heraf, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af webhotellet. Stickleback fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og udgifter i forbindelse med retablering af data.

Fejl hos tredjemand og force majeure

Udover ovennævnte er Stickleback aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold udenfor Sticklebacks kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeure hændelser mv.

Ændring af forretningsbetingelserne

Stickleback er berettiget til at ændre forretningsbetingelserne med 30 dages varsel.

Support

Teknisk support kan kontaktes på e-mail adressen [email protected]. Betaling for supportydelser sker i henhold til de til enhver tid gældende takster.


Gyldig fra: 2017-11-01